Нова епоха
За Пътя на човешката Душа
Цена: 5.95лв.(10%) 5.36 лв.
Продъктът е изчерпан
Автор: Учителят Петър Дънов
Издател: Хермес

За книгата:

 

 

Душата излиза от своя Първоизточник като Божествен лъч и влиза в необятната Вселена, за да извърши работата, която й предстои.

От Вечния извор на живота излизат душите като светещи точки. Душата желае да се прояви, да натрупа опит и знания във физическата вселена, които да бъдат използвани от духа.
Учителя Петър Дънов представя човека като триединство от Дух, душа и тяло, които съответстват на Божествения, духовния и физическия свят. Качествата, които могат да се добият на физическия план, не могат да се постигнат в другите светове. На това място се изработват моралните устои у човека. Разумната природа, или деветте Ангелски йерархии, сътворили видимата реалност, помагат на човека да изгради своя характер и да изпълни предназначението си във Вселената.
Време е да осъзнаем, че сме искрици разум, слезли на тази земя, за да допринесат за хода на еволюцията – човешка и планетарна. Да се учим, да придобиваме знание – това е пътят на душата и смисълът на човешкия живот.

 

 

Откъс:

* * *

Великите учители на човечеството не позволяват на учените да придобиват много знания изведнъж, защото ако при сегашните условия на живота им се дадат много излишни знания, те няма да принесат такива блестящи резултати, каквито очакват. Защо? Мозъкът на съвременното човечество, неговата нервна система не са в състояние да издържат бързите трептения на тези висши знания. Има известни идеи, които, ако се произнесат, на мнозина от вас ще се пресекат краката и ще паднат по лице на земята.
Ето защо при сегашното развитие на човечеството всички велики учени хора се крият, не се изявяват на света, а когато трябва да се изявят, вземат най-проста форма, за да не произведат някое сътресение. 1, стр. 49
Всъщност науката е резултат на усилията на човешкия Дух. Той е създал философията, математиката, естествените науки и всички други отрасли на науката и сам ги е кръстил.
В бъдеще ще има три отдела науки. Единият отдел ще се занимава с физическите науки. Вторият, духовният отдел, ще се занимава с умствените науки, а третият отдел ще бъде наука за произхода на човешкия Дух, която ще докосне ония области от науката, които сега са непонятни на съвременните учени. 1, стр. 57
Всички вие трябва да използвате съвременната наука за ваше добро, за ваше благо. Всичко онова, което е полезно в науката за вашето развитие, изучавайте, но всичко онова, което е вредно за вас, отхвърляйте настрана. Не трябва да пълните ума си с излишен багаж. 1, стр. 50
Има неща, които се придобиват чрез постоянни опити и упражнения, така както е при музиката. Ти можеш да разбираш музиката теоретически отлично, но практически да не можеш нищо. Същото нещо е и по отношение на светлината. Теоретически ти можеш да знаеш много нещо за приложението на светлината, но практически да не можеш да я ползваш. Ето защо туй, което знаете, трябва да го асимилирате, да стане плът и кръв във вас, да се превърне в онази жива, съзнателна плът, която се подчинява на човешкия Дух. Туй знание трябва да употребите за полза на вашата душа. 1, стр. 69
Разните отдели на съвременната наука имат тази добра страна, че развиват човека всестранно. Независимо дали изучавате физика, химия, анатомия, физиология, ботаника, зоология, философия, богословие или каквато и да е друга наука, всяка от тях засяга специална област от вашия ум и развива съответни скрити сили във вашата душа. Тъй че всички науки в своята съвкупност засягат пълната действителност, т.е. развиват всички ония центрове, в които са заложени човешките способности. Цялото човечество днес работи за доставяне материали за съграждане на идеалния, на новия човек. Когато материалите се приготвят, ще се съгради и бъдещото човечество, бъдещата човешка форма.
Съвременната култура се ползва от материалите, които са оставени от миналата култура, а бъдещата ще се ползва от материалите на настоящата култура. Като разглеждаме въпроса така, ще дойдем до онова дълбоко разбиране, че всичко в света се ръководи от една Висша, Разумна сила. Тази сила не е единична, тя има колективно проявление. Целият труд на тази висша колективна сила е разпределен в разни области. Неща, които на пръв поглед ни се виждат случайни, в Разумната природа са строго определени. 1, стр. 59
Вие трябва да употребите сегашния си живот като условие за туряне на здрава основа за бъдещия живот. Ти си ученик в училището, баща ти е богат, има средства да те издържа; какво трябва да правиш тогава? Баща ти е приготвил и стая, и дрехи, и храна, и учител, от теб се изисква само труд и постоянство да се учиш. Така и вие, като сте дошли веднъж на Земята, трябва да се учите!
Бог може да промисли всичко заради нас, но не може да учи за нас. Разумните същества могат да промислят всичко заради нас, но едно нещо не могат да направят за нас: те не могат да учат за нас. Значи има една специална работа, за която ние сме тук, на Земята — да учим! Всички вие трябва да учите бездруго; вие трябва да живеете, да преживявате, да действате, да упражнявате вашата воля, сърце и ум.
Христос казва: „Достатъчно е на деня неговото зло“. Човек трябва да мисли само за днешния ден. Днешният ден е основа на всички останали дни. И всичките дни, и всички дни от миналото, са основа на днешния ден. Днешният ден съдържа в себе си възможностите на всички бъдещи дни и всички бъдещи дни са вложени в днешния ден. Като схващате така нещата, ще имате вдъхновение. 1, стр. 60
Вие трябва да турите в живота си една здрава основа, върху която да се развива знанието, което сега придобивате. Кое знание? Това знание, което ще ви ползва не само през този живот, но и през бъдещите векове на вашите съществования. 1, стр. 86
Никой не може да живее заради вас; никой не може да мисли заради вас; с чужд ум не може да се мисли, с чуждо сърце не може да се чувства, с чужда воля не може да се действа. Ще чувствате с вашето сърце, ще мислите с вашия ум и ще действате с вашата воля!
И тъй, ще заложите ума, сърцето и волята си да се учите; и учението трябва да е придружено с един вътрешен копнеж, с любов. Имате ли тази любов, вие ще се домогнете до онази велика Истина, която е цел на вашия живот. И тогава който и клон от науката да изберете, ще ви ползва. Всеки от вас е свободен да избере какъвто клон иска, но да знаете, че този клон трябва да бъде помагало за развиване на вашия ум, сърце и душа. 1, стр. 58–59
Тези, които разсъждават философски, тяхното чело отгоре е широко, те са работили в миналото, в тях има събудени известни центрове и способности, чрез които се проявяват душевните им сили. Във вас трябва да се събуди силен интерес към разните области на науката, за да се развият постепенно съответните центрове. Ето защо задачата на окултната наука е да развие вашата висша способност, да събуди у вас Божественото и вашия висш разум. Събуди ли се у вас Божественото, ще имате тогава друго разположение към нещата и живота. Вашата воля ще бъде мощна и силна, тя ще има нов елемент в себе си, т.е. ще има толкова силен подтик нагоре, че при каквито и условия да се намери, нейната сила няма да се измени, няма да отпадне. 1, стр. 64
Най-напред трябва да изучавате законите на Живата природа. Имате да изучавате една отлична област, богата с разнообразие. Всички възможности има човек да изучава Живата природа, без да се умори. После ще изучаваме Разумния човешки живот. И когато най-после дойдем до Божествената Любов, това е финалът на всичките науки, които ние можем отчасти да изучаваме. 3, стр. 162
Всички велики идеи в живота, които имат грамадна форма, спират процеса на вашето развитие. Идеите, които имате, не трябва да включват в себе си грамадни форми – туй е в съгласие със самата природа. Вземете един жълъд например, каква част по тегло представлява от теглото на един стогодишен дъб? В този малък жълъд вие можете да носите целия дъб. Следователно когато искате да разглеждате известни идеи в тяхната същина, разглеждайте ги, когато растат. А когато искате да разглеждате силата, която съдържат в себе си, разглеждайте ги като семена. 1, стр. 102
Идеята за малките неща у вас е свързана с нещо слабо. Действително в обикновения живот е така – малките неща са слаби. Не е така обаче в духовния живот. Малките, микроскопичните неща в света са силни.
Тъй че смисълът на живота не е във великите идеи, но в малките, само че трябва да видоизменим тяхната материя, да я направим по-пластична, по-годна за работа. 1, стр. 103
Красивото в живота седи в неразрешените идеи. Непосятата нива има бъдеща деятелност, а посятата е изтощена вече. С разрешените въпроси е свършено вече, а това, с което има да се занимаваме, то е бъдещата основа, то е полето, върху което трябва да се работи. 1, стр. 108
Защо човек не може да мисли за себе си? Кога ще може да мисли за себе си? Когато човек излезе от своето тяло, той ще мисли по-добре за себе си, ще се опознае по-добре. Следователно, за да мислим за някого, ние трябва да се отдалечим от него на известна дистанция и да го разглеждаме от друго положение.
Когато човек се отдалечи от Бога, той започва да мисли за Него правилно. 1, стр. 92

Реклами