ПособияЗакупи книгаКниги
Новиниархив на новините

 

 

ЕТИЧНА ХАРТА

НА

БЪЛГАРСКИТЕ КНИГОИЗДАТЕЛИ, КНИГОРАЗПРОСТРАНИТЕЛИ,

ЛИТЕРАТУРНИ АГЕНТИ, БИБЛИОТЕКИ И ПРЕВОДАЧИ

 

 Основната цел на настоящата Етична харта е да допринесе за пълноценния достъп на обществото до информация, образование и културни ценности, да осигурява правото му да задоволява интелектуалните и духовните си потребности посредством създаваните и предлагани от книжния сектор произведения и услуги.

 Като зачитат това право, представителите на книгоиздателите, книгоразпространителите, литературните агенти, библиотеките и преводачите в България приемат принципи на взаимоотношения, характеризиращи се с честна конкуренция и взаимно доверие и уважение, с цел запазване авторитета на бранша и издигането му на по-високо ниво. Те се стремят да работят коректно и етично в съгласие със законите на Република България, да съдействат за съхраняването и популяризирането на информация и знания чрез българската книга.

 Настоящата Етична харта има за цел да регламентира основните принципи на взаимоотношенията между книгоиздателите, между книгоразпространителите, между книгоиздателите и книгоразпространителите, между книгоиздателите и литературните агенти, библиотеките и преводачите. В нея се изброяват общоприети норми и професионални изисквания в гилдиите, с които подписалите я са съгласни и доброволно ще спазват. Съвместните усилия на специалистите от книгоиздаването и книгоразпространението имат задачата да въздействат за формирането на така необходимата държавна политика в тези области. С оглед на членството на България в Европейския съюз и утвърждаването на общоевропейските ценности Етичната харта обединява в единна система цялата верига – от автора (писатели, преводачи, художници и всички носители на авторско право) и издателя до библиотекаря, книгоразпространителя и читателя, и насочва развитието на книгоиздаването в интерес на цялото общество.

 

Приелите и подписали настоящата Етична харта се обединяват около следните основни принципи на взаимоотношения:

 

1. Взаимоуважението и взаимното зачитане на правата между участниците в книжния сектор е основна ценност.

2. Пазарната конкуренция да се води почтено и толерантно, като съревнованието да е в полза на читателите, за издигане качеството на българската книга, за нейното популяризиране и повишаване на достъпа до нея.

3. Всички се обединяват около идеята да се представя книгата по най-достойния начин пред читателите. Професионалното достойнство задължава всички в книжния сектор да работят за увеличаване на достъпа до книгата и четенето. 

4. Споделянето и поддържането на толерантни отношения са гаранция за добрата среда на общуване между всички участници в книжния сектор и за издигането на обществения престиж на българските книгоиздатели, книгоразпространители, литературни агенти и библиотечно-информационни институции.

5. Професионален дълг на всички е да издигат авторитета на бранша и солидарно, чрез своята частна дейност, да служат на тази кауза.

6. Недостойно е да се оклеветява пред обществеността участник в книжния сектор в преследване на конкурентни предимства. Недостойно е да се злепоставя колега поради допуснати грешки, несъгласие с негови идеи или лични качества.

7. Избраните в колективни органи в сектора трябва да работят почтено в общия интерес и да не използват положението си и информацията, която получават, за лична изгода.

8. Колективните органи в сектора се представляват пред институции и други организации само от упълномощени от Общото събрание или Управителния съвет лица с предварително формулирани задачи и становища. 

9. Основен етичен принцип във взаимоотношенията е при спорни въпроси да се подхожда почтено, да се запазва добрият тон, засегнатите да се въздържат от изнасяне на спорове пред обществеността, като се търсят пътища за хармонизиране на интересите съгласно чл. VІІІ.

 

 

І. Книгоиздател и взаимоотношения между книгоиздателствата

 

Книгоиздател – юридическо лице или едноличен търговец с предмет на дейност книгоиздаване, културна институция, развиваща обществено-полезна дейност и изпълняваща доброволно следните изисквания, валидни за книгоиздаването в България:

 

1.1. Да спазва правилата, свързани с професионалната етика в сферата на интелектуалната собственост и действащото законодателство:

 

- авторските и сродните им права;

- вътрешното оформление на книгите;

- графичния дизайн на корицата;

- авторското право на преводачите;

- търговската марка.

 

1.2. Да спазва договорените норми на взаимоотношения, предмет на настоящата Етична харта.

1.3. При изтичане на срока в договора за авторски права за дадена книга, след като правата са продадени на друг издател, първият издател да не прави допечатки и да не продава тиражи.

1.4. Да спазва договореностите с книгоразпространителите.

1.5. Периодично да издава книжен каталог за продукцията си или да публикува информация за нея в сайта си.

 

 

ІІ. Книгоразпространители и взаимоотношенията между тях

 

Книгоразпространител – юридическо лице или едноличен търговец, занимаващ се с разпространение на книги, притежаващ книжарници, “борси” или търговски площи за разпространението им.

 

 Изисквания, на които трябва да отговаря книгоразпространителят:

1.1. Да получава книгите от книгоиздателите в съответствие с действащото законодателство и настоящата Етична харта и да полага грижите на добър стопанин за тяхното опазване.

1.2. Да бъде коректен при работа с клиенти.

1.3. Да поставя цени на книгите, които нямат корична цена.

1.4. В търговските обекти – книжарници, борси и др. да бъдат поставени на видно място работното време и името на отговорника на обекта.

1.5. Да спазва договореностите с книгоиздателите.

1.6. Да приема рекламации на читателите при скрити дефекти и да подменя книгите, като уведомява издателите.

1.7. Да работи етично и коректно в рамките на действащото законодателство.

1.8. Да продава книги със законен произход от легитимни издателства (доставчици ) и други правни субекти включително на антикварните книги.

 

 

III. Взаимоотношения между книгоиздатели и книгоразпространители

 

1.1. Да се извършват въз основа на договор.

1.2. Книгите да се предават с приемно-предавателен протокол между страните от упълномощени от тях лица съгласно подписания договор.

1.3. Постепенно да се въведат европейски стандарти и практики, свързани с икономическите условия и технологията на работа в съвместната дейност.

1.4. Участниците в пазара да подават данни за системата “Books in print” – данни за книгите, налични на пазара - нови, предстоящи и по-стари заглавия, с цел подпомагане на продажбите, координиране на търсенето и предлагането. Каталогът ще се ползва от участниците в книжната верига – издатели, разпространители, библиотекари, читатели, както и за международни издания и ще бъде под формата на онлайн база данни. 

 

2. При предоставяне на книги на консигнация

 

2.1. Книгоразпространителят гарантира плащанията към издателя при вземането на книги на консигнация чрез запис на заповед, депозит или банкова гаранция по взаимна договореност между страните.

2.2. При договореност между книгоиздателя и книготърговеца книгоиздателят може да предостави до 3 книги от заглавие на всеки търговски обект.

2.3. Книгоиздателят има право да прави инвентаризация на наличностите в търговската мрежа най-малко веднъж годишно, като книгоразпространителят се задължава да му осигури свободен достъп до търговските обекти и складовете си.

 

3. При продажба на книги на разсрочено плащане

 

3.1. Условията на разсроченото плащане се договарят между книгоиздателя и книгоразпространителя.

 

3.2. АБК ще публикува на сайта си информация за фирмите, подписали и спазващи настоящата Етична харта, и ще издаде удостоверение на същите, което да бъде поставено на видно място в търговските обекти като гаранция за добро и коректно обслужване в съответствие с действащото законодателство.

 

4. Действия при нарушаване на Етичната харта

 

4.1. Некоректните книгоразпространители, прекъснали за повече от 3 месеца търговските си взаимоотношения с което и да е издателство, подписало настоящата Eтична харта, биват предупредени от заинтересованото издателство с писмо с обратна разписка, което се адресира до посочения търговски адрес в договора или в последно подписания приемно-предавателен протокол. По предложение на издателството книгоразпространителят се вписва в негативния списък на АБК.

4.2. Издателствата поемат ангажимента да работят с повишено внимание с този книгоразпространител или да прекратят търговските си взаимоотношения с него до заличаването му от негативния списък, което става след изпълнение на задълженията към издателя.

4.3. Книгоразпространителите, подписали настоящата Етична харта, имат право да предлагат на АБК да включи в негативния списък издателства (подписали и неподписали Етичната харта), които нарушават залегналите в нея правила или действащото законодателство.

4.4. Книгоразпространителите поемат ангажимента да работят с повишено внимание с този книгоиздател или да прекратят търговските си взаимоотношения с него до заличаването му от негативния списък, което става по предложение на засегнатия книгоразпространител.

 

5. Взаимоотношения между издателите на учебници и учебни помагала и разпространителите им

 

5.1. Издателите полагат всички усилия за либерализиране на процедурата за одобряване на учебниците и учебните помагала и за премахване на ограниченията върху броя на одобрените учебници (и облекчаване на одобрителните процедури).

5.2. Издават само учебници и учебни помагала, за които имат издателски права и които отговарят на учебните програми, държавните образователни стандарти и другите изисквания на нормативната уредба.

5.3.

 
Списък новини
 
01.08.19 Подаръкът за месец август, книгата на Да...
01.07.19 Изтеглихме жребия за месец юли- книгата ...
01.06.19 ЖРЕБИЯТ ЗА 1 ЮНИ 2019 г. БЕШЕ СПЕЧЕЛЕН ....
02.05.19 ЖРЕБИЯТ ЗА 2 МАЙ 2019 г. БЕШЕ СПЕЧЕЛЕН ....
01.04.19 ЖРЕБИЯТ ЗА 1 АПРИЛ 2019 г. БЕШЕ СПЕЧЕЛЕН...
01.03.19 ЖРЕБИЯТ ЗА 1 МАРТ 2019 г. БЕШЕ СПЕЧЕЛЕН ...
01.02.19 ЖРЕБИЯТ ЗА 1 ФЕВРУАРИ 2019 г. БЕШЕ СПЕЧЕ...
02.01.19 ЖРЕБИЯТ ЗА 2 ЯНУАРИ 2019 г. БЕШЕ СПЕЧЕЛЕ...
01.12.18 ЖРЕБИЯТ ЗА 1 ДЕКЕМВРИ, БЕШЕ СПЕЧЕЛЕН О...
02.11.18 ЖРЕБИЯТ ЗА 1 НОЕМВРИ, БЕШЕ СПЕЧЕЛЕН ОТ ...
02.10.18 ЖРЕБИЯТ ЗА 1 ОКТОМВРИ, БЕШЕ СПЕЧЕЛЕН ОТ...
01.09.18 ЖРЕБИЯТ ЗА 1 СЕПТЕМВРИ, БЕШЕ СПЕЧЕЛЕН О...
01.08.18 ЖРЕБИЯТ ЗА 1 АВГУСТ, БЕШЕ СПЕЧЕЛЕН ОТ ...
01.07.18 Подаръкът за месец юли книгата на Дан Ми...
01.06.18 Жребий за семинара във Пловдив...
25.05.18 Нова книга ,,Научи се да помниш" на Изда...
01.05.18 ЖРЕБИЙ 1 МАЙ...
01.10.17 Жребий за семинара Силва Лайф Систем/27,...
01.09.17 Жребий за книгата на Панайотис Метаксато...
02.08.17 Нова книга на издателство Нова Епоха- "...
01.08.17 Жребий за книгата ,,Бялата нощ на Санкт ...
01.07.17 Жребий за книгата ,,Как да получим помощ...
01.06.17 Теглене на жребий за семинара Силва Лайф...
21.02.17 Loving Vincent/Винсент Ван Гог/. Първият...
09.12.16 Нова книга на издателство Нова Епоха: Б...
24.08.16 Защо не трябва да държим картофи в хлади...
24.08.16 Пълнолуние...
10.06.16 -10% при покупка On Line...
07.06.16 Защо душата може да съществува. Обяснени...
24.10.15 Свързани ли са наистина всички хора чрез...
29.05.15 Успешни и здрави със силата на мисълта -...
11.03.15 Чаши за кафе със семена, от които израст...
19.12.14 Българите,успели в чужбина- някой чувал ...
19.12.14 Нова книга - един прекрасен подарък! Бя...
30.04.14 Един Ангел свири на арфа....
25.04.14 Невероятната исторя на Нико Калабрия...
17.03.14 Излезе новата книга на Хосе Силва ,,Сила...
20.09.13 Река Bulgaria тече в Хондурас. Рио Булга...
01.07.13 Излезе новата книга на Хосе Силва и Робе...
03.03.13 Намаление за курсистите на Метода Силва ...
27.02.13 Как едно училище в Търговище е наистина ...
28.08.12 Нова книга ПЪТЯТ НА ИЗВИСЯВАНЕТО Джошуа...
30.07.12 Нова книга КНИГА ЗА ИЗОБИЛИЕТО Издателст...
17.07.12 Нова книга НАПИШИ СЪДБАТА СИ Архангел М...
05.07.12 Излезе новата книга на Дорийн Върчу от и...
15.06.12 Нова книга: „2012 г. Измененията на Земя...
04.05.12 Семинар с Дан Милман - авторът на "Пътят...
27.04.12 По пътя на спиралата -нова книга на Изда...
19.04.12 ТЕТА ЛЕЧЕНИЕ - Нова книга на издателство...
14.04.12 Етична харта на българските книгоиздател...
10.04.12 Основен курс по аюрведа...
05.04.12 Програма на срещите и лекциите на индийс...
27.02.12 Програма за курсовете и семинарите към ш...
24.02.12 Основен семинар на Силва Метод ,Фокусира...
09.02.12 Месец на Любовта в "Калей"...
09.02.12 Предстои да излезе " Дзен и Стив Джобс" ...
06.02.12 Информационен бюлетин от Инфо-център "Ви...
20.01.12 Предстои ново заглавие на Хорхе Букай...
20.01.12 Програма 2012г на Шамбала и Обучителен ц...
16.01.12 Нов On Line курс с Дан Милман /на англий...
09.01.12 Алфа медика бюлетин - новини и здравни п...
01.01.12 За Нова година от екипа на "Нова епоха-С...
30.11.11 Най-новото заглавие на Ошо излезе - нови...
16.11.11 Изложба на Саша Тодорова, завършила Мето...
10.11.11 Бражилскит лечител Жоао де Деус ще посет...
22.08.11 Книжарница "НОВА ЕПОХА" прави 10% ОТСТЪП...
28.03.11 Бразилският лечител Жоао де Деус ще бъде...
27.03.11 За първи път в България уникалния семина...
25.03.11 СЕМИНАР УЛТРА С ПАНАЙОТИС МЕТАКСАТОС /...
25.03.11 Ефектът на сянката - Ново заглавие! - Оч...
09.02.11 Сайта на езотерична книжарница "Нова Епо...
07.02.11 БНТ излъчи второ предаване за Жоао де Де...
22.01.11 Нов онлайн курс "Пътят на Мирния войн" с...
01.01.11 ЗАПИС НА ПРЕДАВАНЕ "ЖЕНИТЕ С МАРТА ВАЧКО...
10.07.10 Видео семинар с Дан Милман, автор на "Пъ...
24.05.10 Ден на българската просвета и култура и ...
07.05.10 Приятелите на Каза де дом Игнацио...
18.03.10 Нови продукти в Езотерична книжарница Но...
13.02.10 Концерт на група ОМ...
25.01.10 Книжарница Нова Епоха вече и във Faceboo...
17.01.10 Официaлно представяне-лекция на Федераци...
01.01.10 Честита Нова Година!...
13.11.09 Семинар „Шаманско пътуване“ с водещ Хедъ...
12.11.09 Хедър Къминг пристига в България...
31.10.09 Жулиета Стоянова, една година след семин...
29.09.08 Пречистете тялото си!...
Реклами
 
Начало  За нас  Форум  Контакти  Продукти  За реклама  Кошница  Пособия  Закупи книга  Книги  Издателство    Силва Метод  Езотерични романи  За вашия бизнес  Здраве и дълголетие  Езотеричната мъдрост и Учителите  Омраам - Михаил Иванов  Полускъпоценни камъни и минерали  Тантра  Магия, окултни науки  Фън шуй  Медицина и психология  Учителя Петър Дънов  Астрология  Други  Су джок  Ароматерапия  Радиестезия  
Copyright    2019